Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostawców, klientów oraz nabywców usług, produktów lub towarów oferowanych i sprzedawanych przez Spółkę BT TOPBETON

Zgodnie z art. 13 i 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenia”) informujemy, że

Administratorem Państwa danych osobowych dostawców, klientów  nabywców produktów i usług jest firma BT TOPBETON , w tym ich pracowników oraz osób wskazanych do wykonywania w ich imieniu czynności w relacjach handlowych.

Dane osobowe dostawców oraz klientów spółek Grupy Górażdże obejmują:

– imię, nazwisko, adres, numer NIP, nazwa firmy.

Dane osobowe administratorzy pozyskali bezpośrednio od Państwa lub od Państwa pracowników przy okazji zawierania lub wykonywania umów, dostawy produktów bądź też realizacji usługi .

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia tj. realizacji uzasadnionego interesu poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z administratorem Państwa danych osobowych.

Mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, jeśli podstawę przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes [Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia]. Po zgłoszeniu przez Państwa sprzeciwu, nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych osobowych. Wyjątkiem od tej reguły będą sytuacje, w których zaistnieją prawnie uzasadnione podstawy, abyśmy nadal przetwarzali Państwa dane osobowe. Podstawy te muszą być nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.

Dane osobowe będą dostępne odpowiednio uprawnionym pracownikom przez  Administratora firmy BT TOPBETON.

Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu jej trwania w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie uzasadnionych celów administratora do czasu cofnięcia Państwa zgody.

Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne lecz stanowi warunek wynikający z zawartej umowy handlowej i niezbędne w celu realizacji zawieranych umów, dostarczenia produktu czy tez wykonania usługi.

Informacja o prawach osób których dane osobowe są przetwarzane w firmie BT TOPBTON ma prawo do uzyskania odpowiednio od spółki BT TOPBETON  potwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane, prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, otrzymania ich kopii, a także uzyskania następujących informacji:

 • o celach przetwarzania;
 • o kategoriach przetwarzanych danych osobowych;
 • o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich (tj. niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej) lub organizacjach międzynarodowych;
 • w miarę możliwości o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu;
 • o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od osób których dane są przetwarzane – wszelkich dostępnych informacji o ich źródle;
 • o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia (tj. takim, w którym decyzja opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec osób skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na ta osoby wpływa), oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotnych informacji o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osób, których dane są przetwarzane.

Prawo do sprostowania danych osobowych- prawo żądania, aby odpowiednio spółki BT TOPBETON niezwłocznie sprostowały dane osobowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”) tj., prawo żądania, żeby dane osobowe niezwłocznie zostały usunięte, pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z poniższych przesłanek:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub są przetwarzane;
 • zgoda (o ile była wymagana) na przetwarzanie danych osobowych została cofnięta;
 • dane osobowe przetwarzane były przez BT TOPBETON niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą być usunięte, aby wywiązać się obowiązku prawnego przewidzianego dla spółki BT TOPBETON w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 17 ust. 3 Rozporządzenia, firma BT TOPBETON może odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa Rzeczypospolitej Polskiej, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, gdyby takie sprawowanie zostało nam powierzone;
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do usunięcia danych osobowych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 •  
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – osoby których dane osobowe są przetwarzane przez BT TOPBETON Sp.zo.o. mają prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:
 • jeśli osoby, których dane osobowe są przetwarzane kwestionują prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez BT TOPBETON Sp.zo.o.
 • jeśli dane osobowe przetwarzane są przez BT TOPBETON Sp.zo.o. niezgodnie z prawem, a osoby których dane osobowe są przetwarzane sprzeciwiają się aby je usunąć, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania.

W przypadku zamiaru skorzystać z praw, opisanych powyżej w tym prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, lub w celu uzyskania większej ilości informacji – należy skontaktować się  z osobą odpowiedzialną za RODO w BT TOPBETON Sp. z o.o. za pomocą jednego z poniższych sposobów komunikacji:

 1. pisemnie na adres : BT TOPBETON Sp.zo.o. ul. Elżbiety Zawackiej 45 66-400 Gorzów Wlkp. ( z dopiskiem RODO)
 2. e-mailowo na adres odo@bt.topbeton.pl 
 3. telefonicznie pod numerem +48 95 728 21 41 

Odpowiedzi co do rozpatrzenia powyższych wniosków zostaną udzielone bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa, osobie której dane osobowe są przetwarzane przez firmę BT TOPBETON przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe przetwarzane przez spółkę BT TOBETON  nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 Rozporządzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?
?

Użytkowanie tej strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu usprawnienia działania witryny oraz tworzenia usług i ofert dostosowanych do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close